PERSONDATA POLITIK - HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS


Senest opdateret 6. juni 2018

(English below)


Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om HCA Crossfit / Odense Funktionel Trænings behandling af dine personoplysninger.


Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS
Svendborgvej 39
5260 Odense SØ
CVR-nr: 38432990


Hvilke oplysninger indsamler HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning?

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning, uden at afgive disse personlige oplysninger:

- De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning, og når du opdaterer din profil (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. firmarelation) - Vi logger ikke CPR-numre.

- Oplysninger om din besøgshistorik i vores centre samt information om dine tilkøb i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning (stamcenter, antal besøg, besøgte centre, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).

- Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og HCA Crossfit / Odense Funktionel Trænings medarbejdere vedrørende dit medlemskab i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning.

- Gennem videoovervågning i vores centre, der er etableret med henblik på at øge medlemmernes og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.


HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning kan anvende din mailadresse til at kontakte dig vedrørende helt specifikke tilbud om Personlig Træning, Holddeltagelse osv.


Hvad bruger HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i vores app kan få et nemt og overskueligt overblik over dine holdtræninger.


Hvem videregiver HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning dine oplysninger til?

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning benytter sig af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender kun databehandlere indenfor EU/EØS.

Derudover videregiver HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning overvågningsvideoer, systemlogfiler og andre data til politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af strafbare handlinger i vores centre.


Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning via oftdanmark@gmail.com.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.


Ret til at klage

Hvis du mener, at HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.
PRIVACY POLICY - HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning (Functional Training in Odense)


Most recent update 6. juni 2018


The purpose of the information below is to inform you of HCA Crossfit / Odense Funktionel Trænings processing of your personal data.


Datacontrollers contact information:

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning ApS
Ørbækvænget 32
5220 Odense SØ
CVR-no: 38432990


What data does HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning collect?

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning collects and processes a range of personal information about you. The personal data we collect depend on the context of your interactions with us. Some of these personal data are mandatory for the creation and management of your membership with us and, as such, require no explicit consent. We collect no further personal data about you without your explicit consent.

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning collects and processes the following personal data about you without your separate consent. This means that you cannot set up or maintain a membership in fitness dk without providing us with these personal data:

- The information you give us when you register with fitness dk and when you update your profile (full name, image, home address, e-mail address, telephone number, payment information, company affiliation, if applicable). We do not log CPR-numbers.

- Data about the history of your visits to our gyms and data about your additional options at fitness dk (home gym, number of visits, gyms visited, participation in classes, purchase of bootcamps and personal training).

- The content of correspondence and case handling between you and HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning’s employees relating to your membership ofHCA Crossfit / Odense Funktionel Træning.

- CCTV at our gyms has been set up to increase member and employee security and safety.


HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning can use your email address to contact you regarding Personal Training and specific courses and classes and so forth.


What does HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning use your personal data for?

We use your personal data to manage your membership and provide value by offering you the best exercise experiences. We use your data when our membership system is required to recognise you as a member at our gyms or to ensure that you are able to gain an easy and clear overview of your exercise history.


To whom does HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning disclose your personal data?

HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning uses a range of third parties, to store and process data on behalf of HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning. There parties are not entitled to use your personal data for their own purposes. We only use parties within the EU.

Finally, HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning discloses CCTV footage, system log files and other data to the police as part of any investigation into criminal acts perpetrated at our gyms.


Security

We have taken technical and organisational measures to prevent your personal data being accidentally or illegally erased, published, lost, reduced or disclosed to unauthorised parties, misused or otherwise processed in contravention of legislation.

Only you and contracted employees at HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning have access to your personal data and the latter only to the extent that their job function requires it.

Where possible and appropriate, your data are stored in encrypted form and HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning (and our data processors) only exchange your data on secure, encrypted data connections.


Your rights

Pursuant to the General Data Protection Regulation, you have a number of rights as regards our processing of data about you.If you wish to exercise your rights, please contact the HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning at oftdanmark@gmail.com.


The right to access data

You have the right to access the information that we process about you as well as a range of additional data. CCTV footage from monitoring equipment is not issued to individuals, but only to the police.


The right to rectification

You are entitled to have incorrect data about yourself corrected.


The right to erasure

In exceptional circumstances, you are entitled to have data about you erased prior to the standard date of erasure.


The right to restrict processing

In certain circumstances, you are entitled to restrict the processing of your personal data. If you are entitled to restrict processing, we will only be permitted in future to process the data – with the exception of storage – with your consent or in order to ascertain, invoke or defend legal claims or to protect a person or important societal interests.


The right to object

In certain circumstances, you are entitled to object to our otherwise legal processing of your personal data. You may also object to the processing of your data for the purposes of direct marketing.


The right to data portability

In certain circumstances, you are entitled to receive your personal data in a structured, standard and machine-readable format and to transfer these personal data from one data controller to another without hindrance.


The right to withdraw consent

You are at any time entitled to withdraw consent that you have already provided.


The right to complain

If you believe that HCA Crossfit / Odense Funktionel Træning has breached applicable rules on the protection of personal data in our processing of your data, you may lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet), Borgergade 28,5, 1300 Copenhagen K, tel: 33 19 32 00 or send an e-mail to dt@datatilsynet.dk.